Slovníček

Ak má vaše dieťa problémy s čítaním, písaním či počítaním a vy si s tým vôbec neviete dať rady, zbystrite pozornosť. Možno má poruchu učenia, o ktorej zatiaľ ani neviete. Čoraz viac počúvame o poruchách učenia ako je: dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia. Špecifických porúch učenia je viacero druhov. Toto sú len tie najčastejšie sa vyskytujúce.

DYSLEXIA

Najčastejšou špecifickou poruchou učenia je dyslexia.

Dyslexia je biologicky podmienená porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou čítať, alebo veľmi ťažkopádnym čítaním. Pri čítaní sa objavujú typické špecifické chyby.

 • zámeny tvarovo podobných písmen: b-d, a-o-e, m-n, l-k-h
 • prešmykovanie slabík, napr.: lokomotíva- kolomotíva
 • vynechávanie písmen, slov a viet
 • pridávanie písmen, slov a viet
 • vynechávanie diakritických znamienok, alebo ich nesprávne použitie
 • domýšľanie koncoviek slov

Dochádza tak k nesprávnemu čítaniu až komoleniu slov. Ťažkosti sa objavujú aj v reprodukcii čítaného textu. Dieťa si buď nepamätá čo čítalo, alebo reprodukcia je nesprávna, pretože sa veľmi sústredilo na výkon čítania 

Dyslektik má často pocity menejcennosti a narušené sebavedomie. Vytvára sa u neho nechuť k čítaniu.

DYSGRAFIA

Je porucha písania, ktorá postihuje grafickú stránku písaného prejavu. Prejavuje sa v týchto oblastiach:

 • dieťa si veľmi ťažko pamätá tvary písmen,
 • písmo je príliš veľké, malé, často nečitateľné
 • žiak často škrtá, prepisuje písmená
 • písomný prejav je neupravený
 • dieťa píše zrkadlovo
 • veľmi pomalé tempo písania
 • písanie vyžaduje mnoho energie, vytrvalosti a času

DYSKALKÚLIA

Je to porucha matematických schopností, ktorá postihuje manipuláciu s číslami, číselné operácie, matematické predstavy a problémy v orientácii s číselným radom.

Špecifických porúch učenia je viacero druhov. Toto sú len tie najčastejšie sa vyskytujúce.