Poradňa

Možno nemáte istotu, či je takéto niečo vhodné pre Vás a Vaše dieťa.
Prezrite si nasledujúce otázky, možno nájdete odpovede aj na tie svoje.
Ak Vás nejaká zaujme, rozkliknite si odpoveď.
Ak by nie, pokojne mi napíšte.

1.Kedy je vhodné začať s prípravou dieťaťa do 1. ročníka?

Pripravovať dieťa na povinnú školskú dochádzku môžeme už od 5 rokov. Moja práca je zameraná na deti vo veku 5-7,8 rokov, ale aj na deti vo veku napr. 9 rokov, ktoré zaostávajú v psychickom vývine. Príprava dieťaťa do školy je veľmi dôležitá či už pre deti zdravé, alebo pre tie, ktoré sa javia ako rizikové z hľadiska porúch učenia. Tieto deti sa môžu prejavovať rôzne. Možu byť príliš aktívne, neposedné konajú impulzívne a nepremyslene. Iné deti sú naopak spomalené, málo aktívne a neorganizované. Neúspech, ktorý často zažívajú, u nich znižuje motiváciu učiť sa (chuť chodiť do školy). Veľmi dôležitá je práca s deťmi, ktoré absolvujú logopedickú starostlivosť. Zo skúseností viem, že takáto práca im pomáha viac si uvedomovať vlastnú výslovnosť a tým aj nastáva posun v nácviku jednotlivých hlások.

2. Čo by mal predškolák vedieť, aby úspešne zvládol techniku písania, čítania a počítania?

Pre úspešné zvládnutie týchto zručností je veľmi dôležité sluchového vnímanie. Dieťa by malo vedieť rozdeliť slovo na slabiky a vnímať, na akú hlásku sa začína a na akú hlásku sa končí dané slovo. Malo by vedieť pomenovať jednotlivé hlásky v 3,4 a 5 hláskových slovách. Deti tak nebudú robiť chyby v diktátoch ako napr. vynechávanie a pridávanie písmen v diktovaných slovách. Veľmi dôležité je, aby predškolák ovládal číselný rad od 1 do 10. Osvojenie si číselného radu je základom školského vyučovania. Cieľom práce s číselným radom v predškolskej výchove je upevniť predstavy detí o množstve a poradí, zafixovať u nich vzťah medzi počtom a číslom. Pri tejto práci si dieťa zároveň zlepšuje pozornosť.

3. Ako zlepšiť pozornosť u dieťaťa?

Pozornosť u dieťaťa môžeme zlepšiť veľmi jednoduchými, na to určenými úlohami. Práca s číselným radom je na to vhodná. Pri práci s číselným radom rozvíjame matematické zručnosti a zároveň zlepšujeme pozornosť.

4. Objavujú sa u Vášho dieťaťa nejaké prejavy, ktoré by mohli byť znakmi porúch učenia?

Ak Vaše dieťa nevie v predškolskom veku na akú hlásku (písmenko) sa začína a končí dané slovo a následne nezvláda celú hláskovú štruktúru slova. Možno mu robí problém rozlíšiť podobne znejúce slová ako kosa - koza, zástavka - zastávka a pod. Veľmi často majú deti problémy s porozumením textu. Alebo navštevujú logopedickú ambulanciu z dôvodu nesprávnej výslovnosti. Zamieňajú si jednotlivé hlásky napr. c-č, s-š, z-ž, d-ď, t-ť, n-ň, l-ľ. Týmto spoločným problémom môže byť fonematické uvedomovanie, ktoré sa postupným dozrievaním dieťaťa vyvíja. U rizikových detí sa zvyčajne nedostaví automaticky, ale vyžaduje špeciálny tréning.

5. Je Vaše dieťa neisté, bojí sa ísť do školy?

Často krát sa stáva, že deti sa boja ísť do školy. Majú strach z nového prostredia, zo spolužiakov a z pani učiteľky. Sú neisté a majú málo sebavedomia. Nedokážu si veriť a z toho plynú prvé neúspechy, ktoré ovplyvňujú ich ďalšiu chuť učiť sa. Správnym rozvíjaním školských zručností sa dieťa stane oveľa istejším a sebavedomejším. Čím viac bude dieťa zažívať úspech, tým viac sa bude u neho zvyšovať chuť učiť sa. Vypracovávanie úloh nebude pre dieťa ako aj pre rodičov tak náročné a vyčerpávajúce.

6. Dostalo Vaše dieťa odklad povinnej školskej dochádzky?

Ak dostalo Vaše dieťa odklad povinnej školskej dochádzky z akéhokoľvek dôvodu, nič sa nedeje. Nie je to v dnešnej dobe nič výnimočné a naozaj sa nemusíte cítiť nepríjemne či trápne. Naopak, je veľmi vhodné využiť tento získaný čas. Dieťa má veľkú šancu nadobudnúť veľa zručností a posunúť sa vpred.

7. Ako treba postupovať, keď dieťa nevie slabiky spájať do slov?

U niektorých detí sa táto schopnosť nevyvinie prirodzene sama od seba a potrebujú s tým pomôcť. Može to trvať aj dlhšie časové obdobie. Ak sa bude s dieťaťom pracovať pod tlakom a nesprávne, môžu sa pridružiť ďalšie chyby v čítaní. Preto osobne odporúčam vyhľadať odborníka so správnymi metódami, pomocou ktorých sa môže naopak táto časť čítania stať dieťaťu celkom prirodzená.

8. Dá sa vyhnúť tomu, aby nevznikalo dvojité čítanie, alebo ako sa dá odstrániť?

Dvojité čítanie je veľmi častým javom u detí. Môže sa vyskytnúť u zdravých detí, ale častejšie sa vyskytuje u detí rizikových z hľadiska porúch učenia. Je veľmi potrebné poznať správnu techniku čítania. Oveľa náročnejšie je už odstraňovať takéto nesprávne dvojité čítanie. Stáva sa, že rodič je upozornený na takéto nesprávne čítanie, ale nie sú mu známe metódy, ktoré odstraňujú takéto dvojité čítanie. Správnymi technikami sa to dá.

9. Nebude naše dieťa v škole vyrušovať, keď prejde takouto prípravou?

Príprava bude spočívať v tých oblastiach, pri ktorých sa v škole predpokladá, že sú už prirodzene rozvinuté. U väčšiny detí to tak ale nie je. Hlavne u tých rizikových, z hľadiska špecifických porúch učenia, sa schopnosť uvedomovať si hláskovú štruktúru slov zvyčajne nedostaví automaticky. Tieto schopnosti si vyžadujú špeciálny tréning. Nehovoriac o deťoch, ktoré prechádzajú logopedickou starostlivosťou. Takáto príprava ich dokáže posunúť vpred v správnej výslovnosti. To isté samozrejme platí aj pre oblasť precvičovania matematických zručností.

10. Čo získa dieťa a rodič, ak prejde dieťa takouto prípravou?

Som presvedčená, že ak dieťa prejde takouto prípravou, získa veľmi veľa. Techniku písania, čítania a počítania hravo zvládne. Čas na prípravu domácich úloh bude oveľa kratší. Rodičia budú poznať techniky, ako pomôcť svojmu dieťaťu. Môže sa stať že prváčik začne robiť viac chýb v diktátoch a rodič bude vedieť ako mu s tým pomôcť. Veľmi veľký podiel tu zohrávajú aj deti, ktoré budú vykazovať známky špecifických porúch učenia. Je veľmi dôležité pracovať s takýmito deťmi už v predškolskom veku. Táto porucha sa dá ľahko odhaliť už v tomto veku. Špecifické poruchy učenia nevzniknú, ale sa rozvinú v školskom veku.

11. S akými metódami pracujete?

Pri svojej práci používam metódu fonematického uvedomovania, program Kuprev a program Kupoz a mnoho ďalších. S každým dieťaťom pracujem podľa jeho individuálnych potrieb. Autorkou Kupozu a Kuprevu je PhDr. Pavla Kuncová. Kuprev je program určený pre deti od 4 do 8 rokov. Jeho cieľom je uľahčiť vymedzenie vlastnej osobnosti aj vstup do spoločenského života. Tento program rozvíja veľa oblastí. Základná je pritom orientácia, ktorá je potrebná na zvládnutie akejkoľvek situácie. Chápanie sociálnych a praktických situácií, vnímanie času a priestoru, poznanie vlastného tela a jeho fungovania aj nenásilné spracovanie tzv. tabuizovaných tém. Kupoz je program určený pre rozvoj pozornosti u detí s ľahkou mozgovou dysfunkciou za účelom rozvoja pozornosti pri deťoch s poruchou diagnostikovanou ako ADHD. Program je určený aj pre deti s pomalším psychomotorickým tempom, dyslexiou a deti s hraničným intelektom. Program je vhodný pre deti v mladšom školskom veku, v rozmedzí od 8 do 12 rokov.

Ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku,
napíšte mi, rada Vám poradím...