Všeobecné obchodné podmienky:

1. Prevádzkovateľom web stránky www.bystryskolacik.sk a zároveň poskytovateľom služieb a poradenstva v oblasti mimoškolského vzdelávania predškolákov a školákov ranného školského veku je:

Bc. Adriana Baštugová, fyzická osoba, 01861 Beluša, Podhorie 2125, IČO: 51837978, DIČ: 1124756193, živnosť zapísaná v Živnostenskom registri na Okresnom úrade Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-24890.

2. Vzťahy obchodného styku a spolupráce upravujú Občiansky a Obchodný zákonník. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) sa definujú ďalšie práva a vzťahy obchodného styku a spolupráce s poskytovateľom služieb (ďalej len Poskytovateľ) a každou osobou, ktorá je objednávateľom služby ponúkanej Poskytovateľom na internetových stránkach www.bystryskolacik.sk podľa všeobecných obchodných podmienok (ďalej len Klient), ktoré vznikajú pri objednaní uvedenej služby, a ktorý tieto služby prijíma. 

3. Klientom je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré potrebuje pomôcť v uvedenej oblasti a v zmysle týchto obchodných podmienok je odberateľom služieb a poradenstva v oblasti mimoškolského vzdelávania predškolákov a školákov ranného školského veku.

4. Službou sa rozumejú skype konzultácie, čo je forma individuálnej online konzultácie na diaľku, kde poskytovateľ pracuje s rodičom / zákonným zástupcom a/alebo dieťaťom. Nie každému totiž vyhovuje navštíviť poradňu osobne či už z pracovných, časových alebo iných dôvodov. Často je dôvodom tiež veľká vzdialenosť.

5. Klient si služby objednáva prostredníctvom online objednávacieho formulára  zverejneného na stránke www.bystryskolacik.sk,  emailom na adrese info@bystryskolacik.sk alebo telefonicky alebo osobnou návštevou poskytovateľa a zároveň vyjadruje súhlas s týmito VOP.

6. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom vzniká vykonaním úhrady za službu klientom. Poskytovateľ je povinný objednávku služby prijať a službu poskytnúť.

7. Poskytovateľ nie je povinný objednávku prijať ak klient vzbudzuje pochybnosť o vážnom záujme o službu alebo nie je jasné z jeho chovania, či rozumie, čo je predmetom poskytovanej služby, v minulosti si už neplnil povinnosti voči poskytovateľovi, ak odmieta preukázať, že je zákonným zástupcom dieťaťa alebo javí známky inak neštandardného chovania a správania.

8. Keďže ide o službu pre neplnoletého klienta, poskytovateľ poskytne službu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu a za jeho prítomnosti. Zákonný zástupca v objednávke presne špecifikuje, aká služba má byť neplnoletému poskytnutá.

9. Poskytovateľ služby je povinný klientovi vystaviť a doručiť daňový doklad,  objednanú službu klientovi poskytnúť a klient je povinný za tieto služby uhradiť cenu.

10. Klient je povinný poskytovateľa služby informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť poskytnutie služby. 

11. Poskytovateľ služby je povinný pristupovať ku klientovi zodpovedne, podľa najlepšieho vedomia a svedomia, službu poskytovať v zmysle odborných vedomostí, znalostí a schopností, ktoré sú v súlade s vedeckými poznatkami a výsledkami.

12. Na dosiahnutie stanoveného cieľa a  požadovaných výsledkov sa klient zaväzuje spolupracovať s poskytovateľom služby zodpovedne a seriózne, zodpovedne a pravdivo odovzdávať informácie o zdravotnom stave, emočnom a stresovom faktore, zvyklostiach a všetkých iných podstatných okolnostiach súvisiacich so stavom dieťaťa, ktoré sa počas poskytovania služby môžu vyskytnúť a ovplyvniť jej výsledky. V opačnom prípade nie je možné očakávať dosiahnutie pozitívnych výsledkov a stanoveného cieľa.

13. Klient si je vedomý, že dosiahnutie pozitívnych výsledkov, dosiahnutie stanoveného cieľa závisí od mnohých faktorov a dobrej spolupráce klienta s poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby nemôže ovplyvniť faktory napr.  prostredie v ktorom klient žije, jeho zdravotný stav, denný režim, spánkový režim, emočný a stresový faktor, vôľu aktívne spolupracovať s poskytovateľom služby, dodržiavanie odporúčaní poskytovateľom.

14. Klient si je vedomý, že riadnym dodržiavaním odporúčaní poskytovateľom služby je predpoklad dosiahnutia pozitívnych výsledkov a dosiahnutie vytýčeného cieľa.

15. Za poskytnutie služby má poskytovateľ služieb nárok na uhradenie ceny a klient je povinný za poskytnuté služby uhradiť celú čiastku ceny v zmysle platného Cenníka zverejneného na web stránke www.bystryskolacik.sk, cena za poskytnutie poradenstva/konzultácia cez Skype je zverejnená na stránke služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Klient uhrádza cenu za poskytnuté služby bezhotovostným prevodom na účet - IBAN: SK06 0900 0000 0051 4740 1119,  a to ešte pred poskytnutím služby.

16. Klient je povinný si vyrovnať všetky finančné záväzky voči poskytovateľovi služby.

17.  V prípade, že sa klient z vážnych dôvodov* rozhodne ukončiť spoluprácu, pričom si predplatil viacero konzultácií, ktoré nevyčerpal a svoju vôľu primerane a bezodkladne písomne komunikoval poskytovateľovi, má klient nárok na vrátenie nevyčerpanej sumu, ktorú poskytovateľ bezodkladne pošle klientovi. Takáto žiadosť musí byť odoslaná písomne na email info@bystryskolacik.sk. Vo svojej žiadosti musí klient uviesť správne číslo účtu, na ktorý si želá vrátenie peňazí uhradiť.

18. V prípade, že klient si službu objedná, zaplatí a nedôjde vôbec k čerpaniu služby bez vopred dohodnutej a oboma stranami odsúhlasenej zmeny termínu alebo bez uvedenia vážneho dôvodu*, nemá klient nárok na vrátenie zaplatenej služby, ak nie je dohodnuté inak, nakoľko takýmto správaním klient spôsobí ušlý zisk a znemožní nahradiť daný termín iným klientom.

19. V prípade, že klient si službu objedná, zaplatí a rozhodne sa ukončiť čerpanie služby svojvoľne v priebehu poskytovania služby bez uvedenia vážneho dôvodu*, nemá klient nárok na vrátenie zaplatenej služby, nakoľko poskytovateľ dáva na svojich stránkach možnosť vyskúšať si službu v podobe bezplatnej skype konzultácie. V prípade uvedenia vážneho dôvodu klient má nárok na vrátenie plnej sumy za započatú službu, avšak musí svoju žiadosť s odôvodnením poslať na email info@bystryskolacik.sk. Vo svojej žiadosti musí klient uviesť správne číslo účtu, na ktorý si želá vrátenie peňazí uhradiť.

20. V prípade, že klient svojvoľne nedodržuje dohodnuté termíny konzultácií prostredníctvom Skype, s poskytovateľom služby nekomunikuje, nedodržuje pravidlá spolupráce, porušuje VOP, nemá nárok na vrátenie žiadnej čiastky z uhradenej ceny za službu, a to aj v prípade, že službu vyčerpal len čiastočne.

21. DODACIE PODMIENKY

21.1. Ak si Záujemca zakúpi službu, napr. zakúpením ebooku alebo online konzultáciu a iné, Poskytovateľ služby dodá službu v termíne avizovanom v objednávkovom formulári alebo v propagovaných materiáloch. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť dohodnutú online konzultáciu z technických príčin, alebo z dôvodu práceneschopnosti lektora. V prípade, že sa termín akcie zmení alebo zruší,  poskytovateľ služby je povinný písomne elektronicky túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť a kupujúci má právo odstúpiť od tejto kúpno-predajnej zmluvy, pričom má nárok na vrátenie uhradeného poplatku v plnej výške. Oznámenie o odstúpení v takomto prípade je nutné oznámiť písomnou elektronickou formou na e-mail info@bystriskolacik.sk a poskytovateľ služby vráti poplatok kupujúcemu na bankový účet podľa dohody s kupujúcim bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od písomného oznámenia o odstúpení. Kupujúci má povinnosť v tomto oznámení uviesť, na aký bankový účet má Poskytovateľ peniaze vrátiť.

22. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

22.1. Bystrý(pred)školáčik zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  môže Kupujúci zasielať na adresu: info@bystriskolacik.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Poskytovateľ odosielateľovi e-mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu. Poskytovateľ vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní od ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Poskytovateľ v zmysle príslušných právnych predpisov.

22.2. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom  je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

22.3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím návodov a poradenstva, ktoré počas svojich služieb poskytol. V prípade pochybností v ich používaní má každý možnosť vo vlastnom záujme kontaktovať Poskytovateľa a odkonzultovať si tak možné nejasnosti skôr, ako ich aplikuje vo svojej firme. Zákazník sa tak vyhne zbytočným nezdarom. Konzultanti vám radi a ochotne pomôžu, poradia.

23. Poskytovateľ pri poskytovaní svojich služieb sa stáva spracovateľom osobných údajov rodiča i dieťaťa. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Podrobné Zásady spracúvania a ochrany osobných dát tvoria samostatný dokument, sú v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a sú zverejnené na samostatnej stránke https://bystryskolacik.sk/osobne-udaje/.

24. VOP platia  pre všetky služby  poskytované  poskytovateľom.

25. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom 1.7.2018.
Aktualizované 16.8.2019.

Upozornenie:
Pokiaľ nie sú dohodnuté iné podmienky medzi poskytovateľom služby a klientom, platia tieto VOP, Občiansky a Obchodný zákonník.

- - - - - - -

 * vážnym dôvodom sa nemyslí svojvoľná zmena rozhodnutia; vážnym dôvodom môže byť napríklad neprimerané správanie poskytovateľa alebo zdravotné dôvody