Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Teší ma Váš záujem o moje stránky. Záleží mi na tom, aby ste sa pri ich návšteve cítili príjemne a bezpečne.

Tento dokument slúži na to, aby som Vás uistila, že si Vašu dôveru vážim, že ochranu osobných údajov beriem vážne a pracujem s nimi tak, aby boli v bezpečí a strážim ich, akoby boli moje vlastné.

Kto som a čím sa sa zaoberám?

Volám sa Adriana Baštugová a som konzultantka a terapeutka pre deti predškolského a ranného školského veku. Pomáham im pripraviť sa na školu tak, aby svoj štart zvládli s ľahkosťou a radosťou. Moje terapeutické konzultácie prebiehajú online formou prostredníctvom Skype.

Vaše osobné údaje sú u mňa v bezpečí

Svoje podnikanie v tejto oblasti vediem na základe živnosti:

Obchodné meno: Bc. Adriana Baštugová

sídlo: 01861 Beluša, Podhorie 2125

IČO: 51837978

DIČ: 1124756193

Zapísaná: Okresný úrad Považská Bystrica

Číslo živnostenského registra: 330-24890

Hlavným účelom spracovania Vašich osobných údajov je zaradenie do databázy Prevádzkovateľa , aby som Vás mohla kontaktovať pre dohodnutie termínu a podmienok online konzultácie prostredníctvom skype a občasného zasielania emailov, keď napríklad napíšem nový článok na blogu alebo keď budem mať pre Vás nejakú vyhodnú ponuku v rámci poskytovania mojich služieb.

Taktiež Vaše údaje spracovávam vo svojom účtovníctve, v prípade, že si u mňa nejakú službu zakúpite. To by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas Vašej návštevy na mojich stránkach sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov = GDPR (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Dobrovoľným vyplnením Vašich osobných údajov, ako aj osobných údajov Vášho dieťaťa, mi týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v súlade s týmito zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Je pre mňa prvoradé, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Niektoré spracovateľské operácie nedokážem vykonávať sama, preto využívam na ne iných spracovateľov. Osoby – sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a pracujú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Moje webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https:// s SSL certifikátom. Zároveň pravidelne aktualizujem záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov.

V neposlednom rade, robím všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov (napr. faktúry, písomné záznamy z konzultácií a iné) boli Vaše údaje v bezpečí, v chránenom uzamknutom priestore.

Ak by náhodou boli moje systémy napadnuté hackerským útokom, či by bol náš systém inak napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia Vašich práv, budem Vás najneskôr do 72 hodín informovať o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budem komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

Čo sa považuje za osobný údaj?

Vaším osobným údajom v zmysle vyššie uvedenej legislatívy je akákoľvek informácia, ktorá sa Vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď Vás niekto môže priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria Vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov Vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré Vám konkrétne zlepšia život.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte nasledujúce práva:

 • právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá Vaše údaje spracováva.
 • právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k Vašej osobe, radi Vám ich na požiadanie poskytneme písomne v ucelenom súbore elektronicky na Váš e-mail. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 • právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.
 • „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov - po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. V prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo “odhlásiť” alebo obdobne znejúce tlačidlo v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: podpora@consultpoint.sk
 • právo namietať náš oprávnený záujem - v prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Upozornenie: Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

 • právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov - a to v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve Vy na preukázanie, príp. obhajovanie Vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme Vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov Vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ Vám na Vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie Vašich osobných údajov.

 • právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je z našej strany prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelu ich spracovávania oproti spracovávaniu e-mailovej adresy (viď vyššie) Vám poskytneme v závislosti od okolností prípadu. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené zákonné podmienky realizácie práva na prenos v zmysle GDPR.

Všetky Vaše žiadosti pri uplatňovaní Vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 72 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je Vaša žiadosť technicky náročná na vybavenie, oznámime Vám to a uvedenú lehotu v zmysle zákona predĺžime ešte o 2 mesiace.

Opakované alebo neprimerane zaťažujúce žiadosti o výkon práv subjektov spoplatňujeme primeraným poplatkom podľa administratívnych nákladov s tým spojenými, o čom Vás upovedomíme.

Okrem vyššie uvedených práv vyplývajúcich z platnej legislatívy, si dovoľujeme podčiarknuť, že z odberu e-mailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v  príslušnom e-maily, prípadne nám spätne napísať, že si už e-maily neprajete dostávať a my Vás bezodkladne odhlásime.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a Vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť Vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Aké údaje spracovávam?

K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke www.bystryskolacik.sk a na jej jednotlivých podstránkach.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávam k Vašej osobe, rada Vám ich na požiadanie poskytnem písomne. Pokiaľ by i napriek mojej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, rada ich opravím.

Na mojej webovej stránke a jej podstránkach zbieram osobné údaje nasledovne:

Online formuláre

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do týchto formulárov:

 • objednávkový formulár pre platenú konzultáciu - meno a priezvisko rodiča, meno dieťatka za účelom oslovenia, emailová adresa rodiča, skype meno rodiča, telefónne číslo rodiča
 • objednávkový formulár pre úvodnú bezplatnú konzultáciu - meno a priezvisko rodiča, meno dieťatka za účelom oslovenia, emailová adresa rodiča, skype meno rodiča, telefónne číslo rodiča
 • kontaktný formulár - meno, email, telefón

Upozorňujem, že v objednávkových formulároch vystupujete ako zákonný zástupca dieťaťa, preto Vás  pre preverenie môžem požiadať aj o doplňujúce údaje, napr. rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz.

Komentáre pod článkami

Ak komentujete moje články na blogu, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári:

povinné (označené *) - meno, email, ktorý nebude zverejnený

dobrovoľné - adresa Vášho webu

Vami zadané osobné údaje nepoužívam na iné účely, maximálne na odpoveď na Váš komentár. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Odporúčania na moje služby na webstránkach

Vaše odporúčanie (referenciu) na moje služby uverejňujeme len na základe Vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom Vás o povolenie žiadam. Vašu fotografiu zverejňujeme len s Vašim súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, Vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahnem a Vaše údaje zlikvidujem.

Cookies

Na mojich stránkach používam cookies, aby som zistila preferencie návštevníkov web stránok a vedela na základe toho prispôsobiť svoju ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na Váš disk v počítači.

Cookies sa môžu používať k tomu, aby som zistila, či už ste moje stránky z Vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa Vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť Vašim požiadavkám.

Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože mám za to, že vďaka tomu Vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby a slúžia i na zvýšenie bezpečnosti stránky. Cookies nie sú verejne prístupné.

Počas Vašej návštevy mojich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili moju stránku, či prichádzate napríklad od niektorého z mojich affiliate partnerov, ako dlho ste na mojej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladám so zvýšenou starostlivosťou.

Na základe Vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si niektoré subjekty delia do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. U mňa pri spracovaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu nebude dochádzať.

Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači - v nastaveniach, vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o Váš osobný údaj. Aj v takomto režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov si však môžete naďalej moje webové stránky pokojne prehliadať.

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Zber údajov mimo web stránky

Pokiaľ si u mňa dohodnete platenú konzultáciu, k fakturácii potrebujem Vaše fakturačné údaje.

Taktiež, ako som už uviedla vyššie, ako rodič vystupujete ako zákonný zástupca dieťaťa, preto Vás pre preverenie môžem požiadať aj o doplňujúce údaje, napr. naskenovaný rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz. Tieto dokumenty mi však vo vlastnom záujme posielajte zaheslované / šifrované. Tieto dokumenty vytlačím a založím do zložky dieťaťka z legislatícnych dôvodov. Z počítača ich však bezodkladne vymažem.

Kto má ešte prístup k Vašim osobným údajom?

K Vašim osobným údajom majú prístup výhradne ja a sprostredkovatelia spracovania osobných údajov - asistujú mi pri vytváraní web stránok, email marketingu, propagácii a účtovníctve. Sú to:

Consult Point s.r.o., so sídlom na ul. Lány 4, Bojnice - spoločnosť mi asistuje pri vytváraní web stránok, email  a online marketingu, propagácii

Títo ľudia sú overení a spoľahliví, sú viazaní diskrétnosťou, mlčanlivosťou, sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov a spracovávajú osobné údaje v súlade s GDPR.

Sprostredkovatelia spracovania osobných údajov

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa odo mňa dostávajú Vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 mám s nimi uzavreté nové sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení alebo majú svoje zásady spracúvania a ochrany osobných údajov v súlade s GDPR zverejnené na svojich stránkach – viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

SMARTSELLING a.s., so sídlom Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno - poskytuje nám hosting mojich webov a aplikácie, pomocou ktorých spracovávam Vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti, dostupnými na https://smartselling.cz/obchodni-podminky/ - bod 15. Menovite sú to tieto aplikácie:

 • MIOWEB = nástroj na tvorbu webov a všetkých typov formulárov pre zber dát,
 • SMARTEMAILING = email marketingový nástroj slúžiaci na správu emailových kontaktov a ich zaraďovanie do príslušných mailingových zoznamov podľa Vášho záujmu, tvorbu registračných formulárov, rozosielanie newsletterov, emailových seriálov a marketingových kampaní.

Google Inc. - so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - využívame služby Google Analytics v súlade so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Facebook Inc. - so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA - využívame služby Facebook Pixel v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť dalšie aplikácie či spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade budem na spracovateľov klásť pri výbere minimálne také isté nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odkazy tretích strán

Nepredávam, neobchodujem, ani žiadnym iným nedovoleným spôsobom neposkytujem Vaše osobné údaje tretím stranám.

Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Z akého právneho titulu spracúvam Vaše osobné údaje?

Pokiaľ si u mňa zakúpite službu, potrebujeme od Vás fakturačné a kontaktné údaje, návrh termínu na konzultáciu. Tieto údaje teda zbieram z titulu:

 • zákonnej povinnosti pre vystavenie predajných dokladov,
 • a/alebo plnenia zmluvy,
 • a/alebo oprávneného záujmu pre prípadné zaslanie upomienky k nezaplatenej faktúre alebo k zaslaniu iných správ súvisiacich s Vašim nákupom.

Priamy marketing

Podľa bodu 47 preambuly GDPR, spracúvanie údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.

Pokiaľ ste si u mňa niečo objednali, ste u mňa zaradení do príslušných mailových zoznamov. Následne Vám podľa Vami prejaveného záujmu občasne (niekoľkokrát do roka) pošlem e-mail s témami z oblastí, ktorými sa zaoberám, ako bolo uvedené v úvode tohto dokumentu a taktiež o mojich aktivitách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Z týchto zoznamov sa môžete kedykoľvek s ľahkosťou odhlásiť kliknutím na odkaz v spodnej časti e-mailu. V takom prípade už nebudete dostávať napr. informácie o mojich nových článkoch alebo výhodných ponukách.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu vybavenia objednávky/ plnenia zmluvy spolu so zabezpečením nárokov zo záruky/ vo vzťahu k e-mailom na účely marketingu po dobu aktívneho otvárania e-mailov po dobu 5 rokov alebo pokým sa neodhlásil/nenamietal spracúvanie – podľa toho, čo nastane skôr; ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak (dlhšiu dobu spracovávania).

V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu/profilovania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie Vašich údajov namietli.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodnem zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejním ich na tejto stránke.

Kontaktujte ma

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte mi na info@bystryskolacik.sk.

Tieto podmienky sú platné od 01.07.2018.